GEMA SHOLAWAT SANTRI

Koleksi Music Mp3 Terlengkap

Teks sholawat Ya Abaz Zahro


Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi
Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika

Ya ’Aunal Ghoribi Ya Nurozzholami

Ya Syafi’al Kholqi Ya Habibi
Salam ’Alaika Salam ’Alaika

Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi

Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika

Ya Abal Qoshimi Ya Abaz Zahro-i

Ya Jaddal Husaini Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika

Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi

Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika

Ya Thoha Thohibi Ya Muhyil Qulubi

Ya Qurrotaini Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika

Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi

Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika

Ya Shofwatallahi Ya Rosulallahi

Ya Habiballlahi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika

Ahmad Ya Habibi Ahmad Ya Habibi

Ahmad Ya Habibi Ya Habibi
Salam ’Alaika… Salam ’Alaika


Share this article :
+
Previous

Next Post »